Home / Uncategorized / Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 12

Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 12

Robot with planet earth Free Photo

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 6 Unit 12 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Mindmap Unit 12 lớp 6 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 6 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 6 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 12 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 10

  • 11 – 19

  • 20 – 28

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 12 có phiên âm – Vocabulary Unit 12 6th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 12 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 12 lớp 6 phần Getting Started nhé!

robot /ˈroʊ.bɑːt/ (n) người máy

role /roʊl/ (n) vai trò

minor /ˈmɑɪ·nər/ (adj) nhỏ, không quan trọng

home robot /hoʊm ˈroʊ.bɑːt/ người máy gia đình

doctor robot /ˈdɑk·tər/ người máy bác sĩ

worker robot /ˈwɜr·kər ˈroʊ.bɑːt/ người máy công nhân

teaching robot /ˈtiː.tʃɪŋ ˈroʊ.bɑːt/ người máy dạy học

cut the hedge /kʌt ðə hedʒ/ cắt tỉa hàng rào

do the dishes /du ðə dɪʃez/ rửa chén

laundry /ˈlɑːn.dri/ (n) giặt ủi

laundry /ˈlɑːn.dri/ (n) quần áo cần phải giặt

make the bed /meɪk ðə bed/ dọn giường

sing a song /sɪŋ eɪ sɔŋ/ hát một bài hát

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 12 lớp 6 phần A Closer Look 1 nhé!

recognize /ˈrek·əɡˌnɑɪz/ (v) nhận ra

lift /lɪft/ (v) nâng lèn, nhấc lên, giơ lên

guard /ɡɑːrd/ (v) canh giữ, canh gác

water /ˈwɔ·t̬ər/ (v) tưới, tưới nước

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 12 lớp 6 phần Communication nhé!

 

gardening /ˈɡɑːr.dən.ɪŋ/ (n) công việc làm vườn

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 12 lớp 6 phần Skills 1 nhé!

type /taɪp/ (n) kiểu, loại

space station /speɪs ˌsteɪ·ʃən/ (n) trạm vũ trụ

planet /ˈplæn·ɪt/ (n) hành tinh

Looking Back

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 12 lớp 6 phần Looking Back nhé!

opinion /əˈpɪn yən/ (n) ý kiến, quan điểm

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit12lop6 #tienganhlop6unit12 #tuvungtienganhlop6unit12

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *